طبقه بندی بودجه

رتبه بندی:
طبقه بندی بودجه

طبقه بندی بودجه

فهرست مطلب

 

ردیف

عنوان

صفحه

1

مقدمه

1

2

اهداف طبقه بندی بودجه ای

2

3

طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه

2

4

رابطه میان سیر تکوین بودجه با تعریف و طبقه بندی بودجه

4

5

انواع طبقه بندی بودجه ای

4

6

به طور کلی طبقه بندی بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود

4

7

طبقه بندی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار

4

8

درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشورمان به سه گروه طبقه بندی می شوند

4

9

درآمد عمومی

4

10

درآمد اختصاصی

5

11

درآمد شرکتهای دولتی

7

12

سایر منابع تامین اعتبار

8

13

طبقه بندی هزینه ها

8

14

طبقه بندی هزینه ها در بودجه بیان می کند که « دولت چه می خرد»

9

15

طبقه بندی درآمد ها به تفکیک بخش و بند

11

16

طبقه بندی هزینه ها در ایران

11

17

طبقه بندی بر اساس فصول هزینه

11

18

هزینه های جاری

11

19

هزینه های پرسنلی

12

20

هزینه های اداری

12

21

هزینه های سرمایه ای

12

22

پرداخت های انتقالی

13

23

طبقه بندی بر اساس مواد هزینه

15

24

طبقه بندی عملیات

15

25

اصول طبقه بندی عملیات

16

26

طبقه بندی عملیات در ایران

18

27

عناوین اصلی طبقه بندی عملیات در ایران

18

28

فصل

18

29

برنامه

18

30

فعالیت و طرح

19

31

فعالیت

19

32

طرح

19

33

طرح عمرانی غیر انتفاعی

20

34

طرح عمرانی انتفاعی

21

35

طرح مطالعاتی

21

36

طبقه بندی سازمانی

21

37

طبقه بندی سازمانی در ایران

22

38

وزارتخانه

23

39

مؤسسه دولتی

23

40

مؤسسای دولتی در ایران دارای دو نوع زیر هستند

23

41

مؤسسه دولتی وابسته

24

42

شرکت دولتی

25

43

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

25

44

مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت

26

45

نخستین قدم در طبقه بندی اقتصادی تشخیص و دسته بندی حسابهای زیر است

27

 

تعداد صفحه مقاله:28

 

موضوع مقاله: طبقه بندی بودجه

 

زبان مقاله: پارسی

 

مقدمه:

بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی ، عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاههای دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاستهای کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام  می شود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق، اطلاعات مربوط پیش بینی درآمد و هزینه به انحاء و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی می شود . طبقه بندی هزینه ها و درآمد ها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ادامه اطلاعا ت را در سند بودجه مشخص می کند.

 

 

حجم فایل:24 کیلوبایت

 

قالب مقاله:Word 2003

 

قیمت مقاله:3000 تومان


قیمت: 30000 ریال
مقدار: 
نظرات
لطفا برای نظردهی وارد شوید
Copyright Portal Pastel